Matching af botilbud til udviklingshæmmede borgere

Matching af botilbud til udviklingshæmmede borgere

Sagsbehandlingen i sager om bosteder til borgere med forskellige former for udviklingshæmning kan være svær. For at bostedet bliver et godt sted for den udviklingshæmmede at være, er det væsentligt at sagsbehandleren foretager det rette match.

Et led i sagsbehandlingen er, at sagsbehandler foretager en nøje vurdering af hvilke forudsætninger bostedet har, for at løfte opgaven. Derudover kan det være fordelagtigt, at finde et bosted, som vægter samarbejdet med netværket omkring den udviklingshæmmede borger højt, da netværket ofte kender borgeren bedst.

Bostedets målgruppe

Noget af det, sagsbehandleren kan tage stilling til er hvilken målgruppe bostedet har. Det kan være vanskeligt, at indgå i et hensigtsmæssigt fællesskab med de øvrige beboer i et bosted, hvis beboernes forskellige udfordringer stikker i for mange retninger. Det kan være svært at finde frem til det helt rigtige bosted blandt de mange forskellige bosteder, der er. Søges der efter et bosted for udviklingshæmmede, så er Melius Husene det rette sted at være undersøgende på.

Afhængig af graden af udviklingshæmning hos den specifikke borger, vil borgeren ofte have brug for stor hjælp til at opnå en almindelig daglig livsførelse. Bostedet kan huser 5 døgnpladser af gangen, og henvender sig til borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Bostedet huser endvidere borgere med særlige sociale problemer.

Bistand til borgerne

Udviklingshæmmede kan ofte have brug for stor støtte i hverdagen, og dette behov imødekommer Melius Husene. Bostedet anvender forskellige socialpædagogiske tilgange såsom anerkendelse, relationspædagogik og neuropsykologisk pædagogik. Bostedets mål er, at borgeren modtager specialiseret pædagogisk bistand, under deres ophold.

Borgerne på bostedet kan på baggrund af deres udfordringer have vanskeligt ved at håndtere forskellige dele af livet. På bostedet modtager de den støtte, guidning og vejledning de har behov for, for at opnå så selvstændigt et liv som muligt.

Af samme grund har medarbejderne på bostedet forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, således, at bostedet kan arbejde ud fra en helhedsorienteret tilgang. Tilgangen er, at borgeren skal hjælpes hele vejen rundt, hvilket er en tilgang som matcher meget godt med borgere med udviklingshæmning. Borgeren kan have brug for både social, fysisk og psykisk støtte.

Tryghed for den udviklingshæmmede

Det kan være svært for den udviklingshæmmede borger, at skulle bo på et bosted, måske for første gang i sit liv. Borgeren har måske aldrig kendt andet, end at bo hjemme ved sine forældre, hvorfor et ophold på bosted kan føles noget utrygt i starten.

For Melius Husene er det væsentligt, at borgerens mulighed for tryghed fremmes, og det er et godt og trygt bosted udviklingshæmmede. Bostedet tilbyder forbesøg for borgere og pårørende. Eneste krav er, at man ringer forud, og så vil der være kaffe klar på kanden og personale klar til en snak. Det er også vigtigt for botilbudet, at borgeren får muligheden for, at få besøg af sit netværk.

Bostedets gør meget ud af at fremme samarbejdet mellem bosted og netværk omkring borgeren. Det er ofte borgerens tætte familie, som kender borgeren bedst. Ved hjælp af det gode samarbejde med netværket bliver bostedet også bedre i stand til at varetage den daglige opgave omkring den udviklingshæmmede borger.

admin